Taioanji 台灣字

星期五, 7月 25, 2008

Tâi-ôan-jī Tē-19-kî

星期一, 5月 23, 2005

Tâi-ôan-jī Tē-18-kî

星期四, 3月 24, 2005

Tâi-ôan-jī Tē-17-kî

Tin-kiû TOJ bûn-kó (徵求TOJ文稿) [PDF]
"Siú-hō· Tâi-ôan" Chôan-kì-lio̍k (“守護台灣”全紀錄) [PDF]
Kap Kàu-io̍k-pō· pō·-tiúⁿ hōe-tâm pò-kò (與教育部部長會談報告) [PDF]
Góa ē-hiáu Pe̍h-ōe-jī (我會白話字) [PDF]
Chhiáⁿ lāu-su hō· ha̍k-seng chèng-khak ê koan-liām! (請老師給學生正確的觀念) [PDF]
Bîn-chú-chìn-pō·-tóng Tâi-lâm-chhī-tóng-pō· tē-9-kài tē-1-pái chhī-tāi-piáu tāi-hōe chú-úi ián-káng (民主進步黨台南市黨部第九屆第一次市代表大會主委演講) [PDF]
Siāu-kài cheng-ka kong-le̍k ê hó só·-chāi (介紹增加功力的好地方) [PDF]
Cháu-chhē (尋找) [PDF]
Piān-tong--ni̍h ê thâu-mn̂g (便當裡的頭髮) [PDF]
Hō· a-má ê phoe (給祖母的信) [PDF]
Siūⁿ boeh hō· a-pâ chai-iáⁿ góa sim-ba̍k-tiong ê a-pâ (想要讓父親知道我心目中的父親) [PDF]
Liāu Heng-chiang sian-siⁿ i tan-sûn ê it-seng (廖興彰先生他單純的一生) [PDF]
Hōe-tiúⁿ ê ōe (會長的話) [PDF]

星期二, 3月 22, 2005

Tâi-ôan-jī Tē-16-kî

Bûn-eng kap Papora Kiat-hun-sek (Bûn-eng和Papora結婚式) [PDF]
Chhiáⁿ kóaⁿ-kín kàu-io̍k lán ka-kī ê chú-lú piàn-chiâⁿ LMJ ê chéng-chí (請趕緊教育我們的子女成為LMJ的種子) [PDF]
Bí-lē-tó gí-giân ián-piàn chhu-sè (美麗島語言演變趨勢) [PDF]
Saisiyat-cho̍k ê "É-lêng-chè" (賽夏族的“矮靈祭”) [PDF]
Pêⁿ-po· má tiām-tiām teh in-chhōa (平埔祖靜靜在引導) [PDF]
Bú-gí ê tiōng-iàu-sèng (母語的重要性) [PDF]
Thàu-chá ê Jîn-ài kong-hn̂g (清晨的仁愛公園) [PDF]
Lâm-pō· lâng ê kong-êng--Tâi-ôan ha̍p-chhiùⁿ-thôan (南部人的光榮-台灣合唱團) [PDF]
Tang-hún ê tang sī tang-thiⁿ ê tang (冬粉的冬是冬天的冬) [PDF]
Tang-hún ê tang, sī tang-sai ê tang, m̄-sī tang-thiⁿ ê tang? (冬粉的冬是東西的東,不是冬天的冬) [PDF]
A-má pêng-an(祖母平安) [PDF]
Chin-ài (真愛) [PDF]
Chi̍t tiûⁿ bo̍k-bêng iá-hóe (一場莫名野火) [PDF]
Hōe-tiúⁿ ê ōe (會長的話) [PDF]

星期四, 3月 17, 2005

Tâi-ôan-jī Tē-15-kî

星期一, 3月 14, 2005

Tâi-ôan-jī Tē-14-kî

Tâi-ôan bó-gí su-chu ê su-khó (台灣母語師資的思考) [PDF]
Ūn-tōng tio̍h-sī seng-o̍ah ê si̍t-chiàn (社會運動就是生活的實踐) [PDF]
Tâi-gí CTT (台語熬出頭) [PDF]
Mā lâi kóng "Chhùi kóng pē-bó-ōe, chhiú siá Tâi-gí-bûn" (也來說”嘴講父母話,手寫台語文”) [PDF]
Beh kóng 5-4-3 ê tāi-chì--Siong-ko tēng-lí (來說五四三的事情-商高定理) [PDF]
Góa siōng siàu-liām ê lâng (我最懷念的人) [PDF]
Góa sī 1-chiah Tâi-ôan-káu (我是一隻台灣狗) [PDF]
Ài-hô (愛河) [PDF]
Siàu-liām só· siau-sit ê Tâi-ôan lông-chhoan hong-keng (思念已經消失的台灣農村風景) [PDF]
Gōa-kok ê go̍eh-niû kám-ū-iáⁿ khah îⁿ? (外國的月亮真的比較圓嗎?) [PDF]
Hōe-tiúⁿ ê ōe (會長的話) [PDF]

星期五, 2月 18, 2005

Tâi-ôan-jī Tē-13-kî

星期三, 2月 16, 2005

Tâi-ôan-jī Tē-12-kî

Tâi-oân-jī tē-11-kî

星期五, 2月 04, 2005

Tâi-oân-jī tē-10-kî

星期二, 2月 01, 2005

Tâi-oân-jī tē-9-kî

Tâi-oân-jī tē-8-kî

星期五, 1月 28, 2005

Tai-oan-ji te-7-ki

Tai-oan-ji te-6-ki

星期三, 1月 26, 2005

Tâi-oân-jī tē-5-kî

Tâi-oân-jī tē-4-kî

星期三, 1月 19, 2005

Tâi-oân-jī tē-3-kî

Tâi-oân-jī tē-2-kî

星期一, 1月 10, 2005

Tâi-oân-jī tē-1-kî